תנאים כלליים לקבלת שירותי תשתית ואינטרנט

 

נורקום תקשורת בע״מ (״החברה״) ח״פ 516226776

 

 1. הגדרות
  1.  "אתר החברה" - אתר האינטרנט שכתובתו היא www.noorcom.net.il 
  2. ״בזק," "מיתקן בזק," "מסר בזק," "פעולת בזק," "ציוד קצה," "שירות בזק" - כהגדרתם בחוק. 
  3. ״החוק״ - חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב,1982- לרבות התקנות, הצווים, ההוראות והכללים שהותקנו ו/או שהוצאו ו/או שניתנו ו/או שנקבעו מכוחו מעת לעת, לרבות כל תיקון.
  4. "הסכם זה" או "ההסכם"  לרבות מסמכי ההתקשרות הנוספים
  5. "הפסקה מוחלטת"  הפסקה מלאה של כל שירותי בעל הרישיון למנוי.
  6.  "הפסקת שירות" - הפסקה מלאה של שירות משירותי בעל הרישיון למנוי.
  7. "הרשיונות" - רשיון מיוחד לאספקת תשתית רחבת פס שהוענק לחברה על-ידי משרד התקשורת ביום 07 ינואר 2021 וההיתר הכללי לאספקת תשתית רחבת פס ושירותי אינטרנט שהוענק לחברה ביום  18 בנובמבר 2020, וכן כל רישיון נוסף או אחר שיהיה לחברה בעתיד, לרבות כל תיקון ו/או חידוש לרשיון וכל מסמך אחר שנקבע ברשיון כי יהווה חלק בלתי נפרד ממנו 
  8. "השירותים" - שירותי תשתית רחבת פס, שירותי אינטרנט, וכן כל שירות תקשורת אחר שיסופק על ידי החברה מעת לעת, לרבות שירותים נלווים ו/או שירותים משלימים.
  9. "טופס פרטי  העיסקה" – הטופס המפרט את פרטי העיסקה, לרבות סוגי ו/או חבילות השירותים, תעריפי השירות, תנאים מיוחדים וכיוצא באלה, החתומים על ידי המנוי והמהווים חלק בלתי נפרד מתנאי ההתקשרות.   
  10. ימי המנוחה" - ימי המנוחה הקבועים בפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח.1948-
  11. "ימי עבודה" - ימים שאינם ימי מנוחה ושמתקיים בהם מסחר בישראל.
  12. "מנוי"  אדם או תאגיד המתקשר עם החברה בהסכם לקבלת שירותים. 
  13. "ניתוק שירות" - הפסקה זמנית של כל שירותי בעל הרישיון למנוי.
  14. ״רשומת מחשב" - פלט שהופק ממתג או ממחשב של החברה בקשר עם מתן השירותים למנוי, לרבות  החשבונות.
  15. "תנאי ההתקשרות" - תנאי ההתקשרות החוזית שבין המנוי לבין החברה על כל חלקיה, לרבות טופס פרטי העיסקה ולרבות כל שינוי בתנאי ההתקשרות שיעשה בהתאם לאמור בהסכם.

 

 1. השירותים, אספקתם והשימוש בהם 
  1. החברה תספק למנוי את השירותים בהתאם לחבילת השירותים שנרכשה על ידי המנוי ובכפוף לתנאי ההתקשרות, הוראות הרשיונות והוראות כל דין.  
  2. למנהל הכללי של משרד התקשורת או מי שהוסמך על ידו סמכות להורות לחברה לשנות את הסכם ההתקשרות. התקשרות מנוי בהסכם התקשרות זה מהווה הסכמה מצד המנוי לשינוי כאמור. 
  3. החיבור לשירות מותנה באישורים הנדרשים לחיבור תשתית בחצר הלקוח (עיריות, בעלי נכסים, משרד התקשורת) ובכפוף לתנאי ספק התשתית ולרישיון ספק האינטרנט נורקום תקשורת בע"מ למתן שירותי גישה לאינטרנט. המנוי המזמין ידאג לספק את האישור הנדרש לכניסה לחצריו וביצוע ההתקנה הנדרשת. 
  4. ככל שנמצא בזמן ההתקנה כי התשתית הקיימת לא מאפשרת העברת החיבור מגבול מגרש לבית המנוי, החברה רשאית לדרוש תשלום בגין ביצוע עבודות תיקון תשתית או הקמת תשתית חלופית לצורך החיבור. הלקוח רשאי לבצע את התשתית החלופית בעצמו מהבית לגבול המגרש בהתאם להנחיות החברה ואז להזמין את ההתקנה מגוף המאושר על ידי החברה.
  5. מחיר ההתקנה כולל חיבור עד למרחק של 50 מטר אורך צנרת מארון הסעף הקרוב ביותר לבית המנוי. ככל שהמרחק גדול יותר, החברה רשאית לדרוש תשלום נוסף על המרחק הנוסף. השקע האופטי יותקן במרחק של עד 3 מטר מנקודת הכניסה של החיבור לבית המנוי.  הלקוח רשאי לבקש התקנה של השקע במקום אחר בתוספת תשלום לפי מחירון החברה. 
  6. ככל שהחיבור בוצע באמצעים אלחוטיים מחיר ההתקנה כולל רוזטת מתכת המחוברת להארקת הבניין להצבת האנטנה, כבל רשת עד אורך של 20 מטר מהאנטנה לתוך בית המנוי. ככל שנמצא בזמן ההתקנה כי התשתית הקיימת לא מאפשרת העברת החיבור מהאנטנה לבית המנוי, החברה רשאית לדרוש תשלום בגין ביצוע עבודות תיקון תשתית או הקמת תשתית חלופית לצורך החיבור. הלקוח רשאי לבצע את התשתית החלופית בעצמו מהבית לרוזטה בהתאם להנחיות החברה ואז להזמין את ההתקנה מגוף המאושר על ידי החברה. ככל שהמרחק גדול יותר, החברה רשאית לדרוש תשלום נוסף על המרחק הנוסף. שקע הרשת יותקן על הטיח במרחק של עד 3 מטר מנקודת הכניסה של החיבור לבית המנוי.  הלקוח רשאי לבקש התקנה של השקע במקום אחר בתוספת תשלום לפי מחירון החברה.
  7. החברה תציע ללקוח שהותקן חיבור לביתו שירותי תחזוקה לכבילה הנמצאת בחצר הלקוח
  8. ככל שיוקצה למנוי תא דואר אלקטרוני על ידי החברה, הוא יוכל לשמש למשלוח הודעות שונות מהחברה למנוי, אלא אם יבוקש אחרת. בכל הנוגע למשלוח או קבלה של דואר באמצעות תא הדואר האלקטרוני שהוקצה, על החברה לפעול בהתאם לכל דין. החברה תהיה רשאית לבצע שמירה של תוכן תיבת הדואר האלקטרוני, לרבות לשם שמירה על תקינות ו/או רמת והשירותים וכן תהיה רשאית מעת לעת לקבוע מגבלות לגבי שמירת הודעות, השימוש בתא הדואר לדוגמא הגבלת מספר הנמענים המרבי להודעת דואר, מספר הקישורים בדקה בשרתי הדואר של החברה, איסור משלוח דואר מסחרי, ועוד.   
  9. לאחר אי-שימוש רציף של המנוי בתיבת דואר אלקטרוני שהוקצתה במשך שלושה חודשים רצופים,  תהיה החברה רשאית למחוק את תוכנה. באם הופסקו שירותי האינטרנט המסופקים ע"י החברה, מכל סיבה שהיא, תחסם גישת המנוי לרשת האינטרנט באמצעות הסיסמא ושם המנוי שהוקצו לו ותבוטל כתובת תא הדואר האלקטרוני שלו לרבות חסימת הגישה לתיבת הדוא"ל, ומחיקת תוכנה. על אף האמור, רשאי המנוי לבקש מהחברה להפנות את הדוא"ל שיישלח לתיבת הדוא"ל שהוקצתה ע"י החברה לכתובת דוא"ל אחרת שברשותו למשך 6 חודשים ממועד הפסקת השירותים, ללא עלות. לאחר מועד זה, תבוטל כתובת תא הדואר האלקטרוני, תחסם הגישה אליה וימחק תוכנה אלא אם בטרם חלפה תקופה זו ירכוש המנוי מהחברה שירות שיאפשר לו לשמור על תא הדואר האלקטרוני, כתובתו ותכנו, בעלות כפי שתהיה באותה העת.
  10. מנוי יעשה שימוש בשירותים אך ורק לצורך עצמו, ובכפוף לתנאי ההתקשרות ולהוראות כל דין (לרבות החוק(. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת, כי מנוי לא יהיה רשאי לבצע פעולות בזק או לספק שירותי תקשורת מכל סוג שהוא (לרבות שירותי גישה לאינטרנט, בין כספק משנה, מפיץ, reseller או בכל דרך אחרת) תוך שימוש, ישיר או עקיף, במיתקני הבזק של החברה ו/או בשירותים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
  11. השירותים נועדו לשימוש בבית אב אחד בלבד ועל רשת ביתית אחת בלבד (אלא אם נאמר במפורש בהסכם כי השימוש מותר מעבר לכך). במידה והחברה תמצא כי נעשה שימוש שלא בהתאם לסעיף זה, החברה תהיה רשאית: (א) לחסום את המנוי לשירותים; (ב) לחייב המנוי לפי מספר בתי האב או הרשתות הביתיות אליהם חובר השירות, לפי אומדן החברה. אין להוציא את ציוד הקצה מחצרי המנוי אלא לצורך מעבר דירה בלבד .  
  12. מנוי לא יעשה שימוש שלא כדין בשירותים. לעניין זה, "שימוש שלא כדין" משמעו כל שימוש שאינו חוקי ו/או מהווה הפרת כל דין ולרבות:
 • האזנת  סתר למסרי בזק, בניגוד לחוק האזנת סתר התשל"ט, .1979
 • פרסום  בניגוד   להוראות  חוק  הגנת   הפרטיות  התשמ"א,  1981  ו/או   חוק  איסור  לשון   הרע,  התשכ"ה, .1965
 • שיבוש, חדירה ו/או הפרעה למחשב ו/או לחומרי  מחשב  שלא   כדין, בניגוד  לחוק   המחשבים  התשנ"ה, .1995
 • שליחת  ו/או הפצת הודעות דואר אלקטרוני למנויי רשת האינטרנט שהינם בגדר משלוח  "דבר
 • פרסומת," בניגוד לתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשס"ח, .2008
 • השתתפות  במשחקים אסורים, הגרלות והימורים, בניגוד לחוק העונשין,  התשל"ז, .1977
 • פרסום והצגת תועבה, בניגוד לחוק העונשין התשל"ז, .1977
 • פגיעה בזכויות קניין רוחני של מנויים אחרים באינטרנט או של כל צד שלישי, ובכלל זה פגיעה בזכויות יוצרים, העתקת סימני מסחר וכיוצא בזה.

 

  1. בנוסף, מנוי לא יעשה כל שימוש שאינו חוקי ו/או שהינו פוגעני, מטריד ו/או משבש במשאבים השונים של רשת האינטרנט לרבות אתרים ברשת האינטרנט, פורומים, דואר אלקטרוני ו/או קבוצות דיון.
  2. החברה אינה אחראית לבדיקת התאמת השירותים (לרבות תנאי חבילות ההתקשרות) לצרכיו ומטרותיו של המנוי. 
  3. נורקום שואפת לספק למשתמשים שירות איכותי תוך זמינות תקשורתית. מעבר לכך, מוגדר שירות האינטרנט המהיר כשירות best-effort ללא מחויבות לפרמטרים של איכות שירות כלשהם הן לספק והן למנוי  הקצה.
  4. לקוח המחובר בתשתית תקשורת אלחוטית מודע לכך כי הספקטרום האלקטרומגנטי עלול לסבול מהפרעות אשר עשויות לשבש את הקליטה ולפגוע בחווית השירות. לנורקום אין שליטה על הספקטרום האלקטרומגנטי והיא משתמשת בו בהתאם להיתרים שניתנו לה. לא יינתן כל פיצוי על תקלות הנובעות מהפרעות אלקטרומגנטיות כלשהן וכן הפרעות הנובעות מתנאי מזג אוויר משתנים אשר משפיעים על התפשטות הגלים באיזור השירות. 

 

 1. ציוד קצה
  1. רכישת ציוד קצה

התנאים דלקמן יחולו על רכישת ציוד קצה מאת החברה על ידי המנוי:  

 1. ציוד הקצה יימכר בהתאם ללוח התעריפים של החברה כפי שיהיה בתוקף מעת לעת.
 1. ככל שרכש הלקוח את ציוד הקצה בתשלומים, החברה תהיה רשאית להמשיך לגבות את התשלום עבור ציוד הקצה גם אם הפסיק המנוי להיות למנוי של החברה.  
 2. ידוע למנוי כי אי-שמירה על ציוד הקצה עלול לפגוע בטיב השירות.
 3. בהתאם לאופי הציוד, לדרישות החברה ולהעדפות הלקוח (בסדר זה), אספקת ציוד הקצה תוכל להתבצע באמצעות משלוח, שיהיה כרוך בתשלום כמפורט בלוח התעריפים, או באמצעות שירותי טכנאי מטעם החברה שיבצע את התקנת ציוד הקצה בתמורה לתשלום הקבוע בלוח התעריפים או בטופס  פרטי עסקה. תיאום מועד ביצוע ההתקנה יתואם עם המנוי.
 4. באחריות המנוי להעמיד לרשות החברה מקום מתאים בחצריו לשם התקנת ציוד קצה ו/או ציוד הטלפוניה, על פי דרישת החברה. הסכמת בעל החצרים או מי מטעמו, במקרה והמנוי אינו הבעלים, הינה באחריות המנוי. אם החצרים מצויים בבית משותף, כהגדרתו בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, החברה או מי מטעמה יהיו רשאים לעשות שימוש ברכוש המשותף לצורך חיבור החצרים לרשת החברה, כפי שייקבע עם נציגות הבית המשותף. 
 5. במקרה של ניתוק ציוד הקצה או העברתם למקום חילופי בשל נסיבות שאינם בשליטת החברה, לרבות דרישת בעלי החצרים או נציגות הבית המשותף, אין החברה אחראית לאספקת השירותים בתקופה שבה ציוד הקצה מנותק, אך היא רשאית להמשיך ולחייב את המנוי בכל החיובים מכח ההסכם עם המנוי למשך יתרת תקופת ההסכם. 
  1. ציוד קצה מושכר

התנאים דלקמן יחולו ככל שישכיר המנוי ציוד קצה מהחברה:  

 1. ציוד קצה יושכר בהתאם ללוח התעריפים של החברה כפי שיהיה בתוקף מעת לעת. 
 2. דמי השכירות יחושבו החל מהיום שבו נמסר או הגיע לידיד המנוי ציוד הקצה בין אם הוחל לעשות בו שימוש אם לאו, מכל סיבה שהיא. 
 3. ציוד הקצה עשוי להיות משומש, לבחירת החברה. 
 4. ציוד הקצה המושכר יישאר בבעלות החברה בתקופת השכרתו. 
 5. המנוי מקבל זכות שימוש בלבד בציוד הקצה המושכר והוא מתחייב להימנע מלמסור את ציוד הקצה לאחר או לתת זכות כלשהי לאחר בקשר עם ציוד הקצה.
 6. המנוי מתחייב להחזיר לחברה את ציוד הקצה המושכר לאחד ממרכזי השירות של החברה בתוך 30 יום מיום הפסקת השירות, כשציוד הקצה תקין לגמרי ובמצב טוב, בכפוף לבלאי סביר (מידע בדבר מרכזי שירות אליהם ניתן להחזיר את ציוד הקצה, ניתן לקבל ביצירת קשר עימנו במוקד השירות). החברה זכאית לחייב מנוי שהשיב ציוד קצה במצב שונה מהנ"ל בעלות ציוד הקצה, כמפורט בלוח התעריפים הכללי או כפי שסוכם. החברה זכאית להמשיך ולחייב את המנוי בדמי השכירות עד שישיב את ציוד הקצה, אף אם הסתיימה תקופת התקשרות אספקת שירותי האינטרנט והתשתית. החובה בתשלום דמי השכירות תחול מבלי לגרוע מכל סעד העומד לזכות החברה לפי הוראות הסכם זה או לפי כל דין;
 7. המנוי מתחייב להודיע לחברה מייד כשנודע לו על אבדן או גניבת או נזק שנגרם לציוד הקצה. 
 8. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, החברה רשאית להפסיק את פעולת ציוד הקצה או לנטרל את יכולת פעולתו התקינה במקרה של אי השבתו בהתאם להסכם זה, לרבות במקרה של אובדן ציוד הקצה; כמו כן, 
 9. המנוי מתחייב לשאת באחריות לגבי ציוד הקצה, וכן לפצות ולשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם לציוד הקצה, בין היתר עקב אחד מאלה: שימוש שלא לפי הוראות ההפעלה, שבר, נזקי שריפה, תקלה ברשת החשמל, רטיבות, מחיבור התקנים או קבצים הכוללים וירוסים, רוגלות וקודים עוינים מכל סוג שהוא, תיקון, שינוי, פתיחה או התרה לאחר לעשות כן ללא הסכמת החברה, שינוי פרטים שתוכנתו ע"י היצרן או החברה בציוד הקצה או התרה לאחרים להתחבר לשירות באמצעותו, וכן בשל מעשה או מחדל של המנוי או מי מטעמו או ברשותו. פיצוי ושיפוי כאמור יהא בעלות כפי שתקבע על ידי החברה, ולא יותר מעלות ציוד הקצה, כמפורט בלוח התעריפים של החברה.
  1. ציוד קצה אלחוטי מושאל

התנאים דלקמן יחולו ככל שישאיל המנוי ציוד קצה מהחברה:  

 1. ציוד קצה אלחוטי יושאל בהתאם ללוח התעריפים של החברה כפי שיהיה בתוקף מעת לעת. 
 2. דמי ההשאלה יחושבו החל מהיום שבו נמסר או הגיע לידיד המנוי ציוד הקצה בין אם הוחל לעשות בו שימוש אם לאו, מכל סיבה שהיא. 
 3. ציוד הקצה עשוי להיות משומש, לבחירת החברה. 
 4. ציוד הקצה המושאל יישאר בבעלות החברה בתקופת השאלתו. 
 5. המנוי מקבל זכות שימוש בלבד בציוד הקצה המושאל והוא מתחייב להימנע מלמסור את ציוד הקצה לאחר או לתת זכות כלשהי לאחר בקשר עם ציוד הקצה.
 6. המנוי מתחייב להחזיר לחברה את ציוד הקצה המושאל לאחד ממרכזי השירות של החברה בתוך 30 יום מיום הפסקת השירות, כשציוד הקצה תקין לגמרי ובמצב טוב, בכפוף לבלאי סביר (מידע בדבר מרכזי שירות אליהם ניתן להחזיר את ציוד הקצה, ניתן לקבל ביצירת קשר עימנו במוקד השירות). החברה זכאית לחייב מנוי שהשיב ציוד קצה במצב שונה מהנ"ל בעלות ציוד הקצה, כמפורט בלוח התעריפים הכללי או כפי שסוכם. החברה זכאית להמשיך ולחייב את המנוי בדמי השאלה עד שישיב את ציוד הקצה, אף אם הסתיימה תקופת התקשרות אספקת שירותי האינטרנט והתשתית. החובה בתשלום דמי השאלה תחול מבלי לגרוע מכל סעד העומד לזכות החברה לפי הוראות הסכם זה או לפי כל דין;
 7. המנוי מתחייב להודיע לחברה מייד כשנודע לו על אבדן או גניבת או נזק שנגרם לציוד הקצה. 
 8. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, החברה רשאית להפסיק את פעולת ציוד הקצה או לנטרל את יכולת פעולתו התקינה במקרה של אי השבתו בהתאם להסכם זה, לרבות במקרה של אובדן ציוד הקצה; כמו כן, 
 9. המנוי מתחייב לשאת באחריות לגבי ציוד הקצה, וכן לפצות ולשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם לציוד הקצה, בין היתר עקב אחד מאלה: שימוש שלא לפי הוראות ההפעלה, שבר, נזקי שריפה, תקלה ברשת החשמל, רטיבות, מחיבור התקנים או קבצים הכוללים וירוסים, רוגלות וקודים עוינים מכל סוג שהוא, תיקון, שינוי, פתיחה או התרה לאחר לעשות כן ללא הסכמת החברה, שינוי פרטים שתוכנתו ע"י היצרן או החברה בציוד הקצה או התרה לאחרים להתחבר לשירות באמצעותו, וכן בשל מעשה או מחדל של המנוי או מי מטעמו או ברשותו. פיצוי ושיפוי כאמור יהא בעלות כפי שתקבע על ידי החברה, ולא יותר מעלות ציוד הקצה, כמפורט בלוח התעריפים של החברה.

 

 1. שירותי ומוצרי סינון 
  1. בעת הגלישה ברשת האינטרנט מנוי או מי מטעמו עלול להיחשף לאתרים ותכנים פוגעניים (לדוגמא: אלימות, שנאה, גזענות הסתה, תכנים המיועדים למבוגרים בלבד, הימורים משחקים אלימים וכדומה.( על מנת שיוכל מנוי להגביל את החשיפה לאתרים ולתכנים אלה, יוכל מנוי להצטרף, ללא תשלום, לשירות סינון תכנים ואתרים פוגעניים באינטרנט או למוצרי סינון, כפי שתציע החברה מעת לעת (להלן: "שירות הסינון.("
  2. שירות הסינון יוענק למנויים שבחרו בכך דרך המחשב שבו הותקנה התוכנה המשמשת לשירות הסינון, וזאת ללא תשלום כל עוד נמשכת ההתקשרות בין המנוי לחברה באמצעות הסכם זה. שירות הסינון ניתן להתקנה על מחשב יחיד.
  3. החברה אינה מתחייבת ששירות הסינון ימנע באופן הרמטי גלישה לאתרים אסורים או מניעה מוחלטת של קבלת הודעות אסורות, למרות התקנתם של השירות תוכנת הסינון. בשל המורכבות הרבה של השירות ותוכנת הסינון והדינאמיות של רשת האינטרנט החברה אינה מתחייבת כי שירות הסינון יהיה חף מטעויות, ללא תקלות או שגיאות, לרבות תקלות טכניות או תקלות ברשת התקשורת. למנוי לא יהיו כל טענות, דרישות או תביעות מכל מן וסוג שהוא כתוצאה מכך כלפי החברה ו/או מי מטעמה. 
  4. שירות הסינון נסמך על תוכנות מחשב שאינן בבעלות החברה, לא יוצרו על ידה ואינן בשליטתה. החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אובדן, אי נוחות, ו/או הוצאות ישירות או עקיפות אחרות שיגרמו למנוי או לרכושו או לצד שלישי, הקשורים במישרין או בעקיפין עם תוכנת הסינון, לרבות עקב טעות, שיבוש, איחור, תקלה או כל עניין אחר הקשור בשימוש ברשת האינטרנט ו/או בשירות הסינון.

 

 1. מוקד שירות ומוקד טכני 
  1. החברה מפעילה מוקד שירות לקוחות המשמש לקבלת פניות ומתן מענה בכל הנוגע לשירותי התקשורת, לרבות לעניין הרשמה לשירותים, עדכון פרטי מנוי, טיב השירותים, בירור בנוגע לחשבונות המנויים וטיפול בהם, בירור תעריפי התקשרות וכו.' ניתן לפנות למוקד השירות באמצעות טלפון, פקסימיליה או אתר האינטרנט של החברה. מספר הטלפון של מוקד השירות הוא: *9391 . כתובת אתר האינטרנט של המוקד היא https://support.noorcom.net  . מוקד השירות זמין לקבלת פניות בכל ימות השבוע, למעט בימי המנוחה. שעות הפעילות של מוקד השירות הן בימים א'  ה' בין השעות 09:00  18:00 ובימי שישי וערבי חג בין השעות 13:00 – 8:30.
  2. בנוסף, החברה מפעילה מוקד טכני המשמש לקבלת הודעות ותלונות ומתן מענה בנוגע לתקלות במתן שירותי התקשורת. הנך רשאי לפנות למוקד תיקון התקלות באמצעות טלפון, פקסימיליה או אתר האינטרנט של המוקד בכתובת https://support.noorcom.net  הטלפון של מוקד תיקון התקלות הוא 9391* .
  3. במקרה בו הוזמן טכנאי לבית המנוי, לבקשתו, ע"י המוקד הטכני, יתקין הטכנאי או יתקן תקלות שבאחריות החברה בלבד. במקרה בו בוצע ביקור סרק יחויב המנוי בתשלום בגין ביקור סרק (לשם הדוגמא בלבד – ביקור בו נעדר המנוי מהבית חרף התיאום המוקדם; במקרה בו לא הייתה תקלה או שמקור התקלה לא היה בציוד ההתחברות שבאחריות החברה; במקרה בו לא יהיה ניתן לבצע את ההתקנה עקב נסיבות שאינן תלויות בחברה כמו בעיית תשתית, חשמל, או ציוד לא תואם); במקרה בו התקלה בציוד הקצה נגרמה בגין התנהגות המנוי, באחריותו, או עקב הפרתו את ההסכם. החיוב מכח תת סעיף זה אינו בא לגרוע מכל סעד העומד לזכות החברה לפי הסכם זה או לפי הרישיון או על פי כל דין.  
  4. החברה לא תישא באחריות אם הגעת הטכנאי תתאחר או תימנע בשל נסיבות ביטחוניות או בטיחותיות הפוגעות באפשרות הגישה לבית המנוי. בנוסף, בהתאם לנסיבות הביטחוניות או הבטיחותיות, באם תידרש עלות נוספת להגעת הטכנאי לבית המנוי (למשל דרישות מיגון או אבטחה), יישא המנוי (בכפוף לתיאום עימו) בעלות זו. 
  5. האחריות לתקלה בציוד קצה שנמכר למנוי תינתן בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בתעודת האחריות של היצרן המצורפת לציוד הקצה ו/או לציוד הטלפוניה, ככל שקיימת ובכפוף לדין ולרישיון ולהצגתה של תעודת האחריות.
  6. תקלה בציוד קצה תטופל ע"י המוקד הטכני, ובעת הצורך בהעדר אפשרות לתיקון מרחוק, יתאם המוקד הטכני ביקור טכנאי, או שהמנוי יתבקש להביא את ציוד הקצה לתחנת שירות, לבחירת החברה, ובכפוף לקיום התחייבויות המנוי על פי תנאים כלליים אלו. 
  7. בכל מקרה שציוד הקצה ניזוק בנסיבות ששירות התחזוקה אינו חל עליהן, לרבות בנסיבות האמורות לעיל, יישא המנוי בתשלום מלא עבור תיקון התקלה כפי שתורה החברה, אבד הציוד או נגנב – יישא בתשלום יתרת התמורה אשר טרם שולמה עבור הציוד.
 1. הגנה על פרטיות  

 

 1. בכפוף להוראות החוק, חוק האזנת סתר, התשל"ט,1979- חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א1981-, הרשיונות וכל דין אחר לעניין הגנה על פרטיותו של אדם, החברה לא תאזין למסרי בזק של מנוימנוי ללא קבלת אישורו מראש ובכתב, למעט לשם בקרה ופיקוח על איכות השירות, או לשם מניעת הונאות ו/או טיפול בהן
 2. החברה, עובדיה וכל הפועל מטעמה לא יגלו מידע אודות מנוי, למעט: מידע כאמור הנמסר למי שהוסמך לכך; מידע כאמור הנמסר לאחר מכוח הוראה שבדין ו/או צו של ערכאה שיפוטית מוסמכת; או לצורך עריכת ו/או הפקת ו/או משלוח חשבונות ו/או דברי פרסומת ו/או לשם גביית כספים המגיעים לה מהמנוי. החברה תהיה רשאית למסור לצד שלישי הפועל מטעמה ו/או עבורה מידע אודות מנוימנוי בתנאי שצד שלישי יתחייב כלפי החברה כי ישמור על פרטיות מנוימנוי.
 3. החברה לא תהיה אחראית לשימוש במידע כלשהו של המנוי על ידי צד שלישי, שכגון אתרים שהמנוי  פקד, בעלי כתובת דוא"שהמנוי ניהל עימם התכתבות, וכיו"ב.
 4. המנוי עצמו יהיה רשאי לקבל מהחברה מידע הנוגע אליו, רק לאחר שיזדהה בפני נציג החברה וזהותו תאומת בהתאם לנוהל הזיהוי הנהוג בחברה.
 5. הפרטים שימסרו לחברה על ידי המנוי ישמרו במאגר מידע שינוהל על ידי החברה בהתאם להוראות חוק הגנת  הפרטיות, התשמ"א.1981- שם בעל המאגר הוא נורקום תקשורת בע"מ ח.פ. .516226776 שם מאגר המידע הוא ״מאגר לקוחות נורקום״.
 1. תעריפים ואופן החיוב
 1. כלל החיובים עבור השירותים המסופקים הינם בתשלום, אלא אם צויין מפורשות אחרת, בכפוף לתנאי ההתקשרות וללוח התעריפים הרלוונטי. החברה רשאית לחייב את המנוי בתשלומים קבועים שאינם תלויי צריכה או שימוש, כגון דמי מנוי חודשיים, החל ממועד ביצוע ההתקשרות או החל ממועד העמדת אחד השירותים לשימוש (למשל, מתן שם מנוי לצורך גישה לאינטרנט). 
 2. הטבות או חבילות אינן ניתנות להעברה ממחזור חיוב אחד לאחר או לשירות/קו אחר והמנוי לא יהיה זכאי לכל זיכוי שהוא בגין אי ניצול החבילות, ההטבות והשירותים, במלואם או בחלקם, מכל סיבה שהיא. זאת, למעט במקרה בו ייאמר במפורש בתוכנית, כי מתן ההטבה אינו מותנה בתשלום בגין מחזור חיוב מלא. במקרה כזה תינתן ההטבה באופן יחסי למספר הימים בו היה המנוי מנוי לשירות ובכפוף לעמידה בתנאים הנוספים.
 3. החברה רשאית לשנות, להוסיף או לבטל את השירותים הניתנים למנוי; לעדכן את חיובי הלקוח ואת התעריפים (לרבות הקבועים בהסכם ספציפי, בהסכם זה ובלוח התעריפים); ולשנות את מבנה התעריפים או את תנאי ההתקשרות והשימוש (לרבות התחלת גבייה בגין שירות שניתן בעבר ללא תשלום). פעולות אלו יבוצעו בהודעה מראש, לפחות 14 יום קודם השינוי, בהתאם לתנאי הרישיון והדין. שינויים כאמור בהסכמים הכוללים תקופת התחייבות, יבוצעו בהתאם לתנאי ההסכם ובכפוף לרישיון ולדין. 
 4. ככל שההסכם בין החברה למנוי כולל תכנית לתקופה מוגדרת מראש ("תקופת ההתחייבות") ובכפוף לכל דין, יחולו תנאי התוכנית שהוסכמו לכל אותה התקופה. על אף האמור מובהר כי תעריפי השירותים בתקופת ההתחייבות יתעדכנו בהתאם לעליית המע"מ ועליית המדד.
 5. במקרה של תקופת התחייבות, המנוי רשאי להביא את ההתקשרות עם החברה לסיום מוקדם מזה הקבוע בתקופת ההתחייבות, אולם יחויב בגין כך ביתרת התשלומים כפי שהתחייב בהסכם. תשלום כאמור בגין סיום מוקדם של תקופת ההתחייבות יחול גם במקרה של ניתוק או הפסקת שירות במהלך תקופת ההתחייבות, לפי בקשת המנוי או על ידי החברה על פי הוראות ההסכם והרישיון. סעיף זה לא יחול אם ממוצע החשבונות החודשיים של המנוי נמוך מהקבוע לעניין זה בסעיף 51ד לחוק התקשורת.
 6. התשלומים הקבועים בגין השירותים השונים ישולמו במלואם ובגין מלוא מחזור החיוב חודשי (אלא אם הוסכם על תקופות שונות ממחזור חיוב חודשי), וזאת בין אם   נעשה שימוש בשירות ובין אם לאו. 
 7. חלק מהחיובים הניתנים גם או רק על ידי צדדים שלישיים, עשויים שלא להופיע בחשבונית של מחזור החיוב בו בוצע השימוש, אלא באחת משתי חשבוניות העוקבות לאחר מכן. במקרה של סיום התקשרות או הפסקה של כלל השירותים בעסקה מתמשכת לסל שירותים, וזאת לפני תום מחזור  החיוב, ישולם חלק יחסי של התשלום הקבוע על-פי מספר הימים בשירות או על-פי היקף השימוש, לפי הגבוה מבין השניים, כמפורט ברישיון.  
 8. המנוי יחויב במלוא התעריפים והתשלום הקבוע בתוכנית וזאת גם אם לא קיבל מכל סיבה שהיא (לרבות אי התחברות או הפסקת שירות או העדר ציוד מתאים) את כל השירותים, ולא יהיה זכאי לכל הפחתה בתשלום כלשהו אם לא חובר לשירות או במקרה בו ביטלת או הפסיק את אחד מהשירותים הניתנים לו במסגרת התוכנית. 
 9. עסקאות מתן השירותים הינן לתקופה בלתי קצובה, אלא אם נאמר במפורש אחרת. עם תום ההתחייבות או תקופת ההתקשרות הראשונה תמשיך החברה לספק את השירות בכפוף לעמידת המנוי בתנאי ההתקשרות וכל עוד לא ביקש להפסיקו, מבלי לגרוע מזכות החברה להפסיקו. 
 10. במקרה בו המנוי על מספר תוכניות או חבילות, ניצולן  יהיה על פי הסדר שתקבע החברה מעת לעת, באופן שלא בהכרח יקנה את התעריפים המיטביים.  
 11. המנוי רשאי לעבור בין שירותים ו/או חבילות שירותים המוצעים על ידי החברה באותה עת, באמצעות הודעה ובכפוף לאישור החברה, וזאת בכפוף להסכם ובתנאי שלא קיימת התחייבות של המנוי לתקופת התקשרות מינימאלית במסגרת תוכנית התעריפים התקפה או חוב שלא נפרע. המעבר בין שירותים או חבילות עשוי להיות כרוך בתשלום וגם בשינוי תנאי ההתקשרות. אם תבוטל תכנית התעריפים אליה נרשם המנוי, יועבר המנוי לתוכנית אחרת רק לאחר שהחברה תודיע לו מראש ובכתב, אלא אם ימסור המנוי הודעה על תכנית אחרת שברצונו להצטרף אליה.
 12. מעבר בין תוכניות תעריפים יוכל להתבצע רק עם תחילתו של מחזור חיוב, אלא אם נקבע אחרת. ייתכן והמעבר יהיה כרוך בתשלום כקבוע בתנאי התוכנית. בכל מקרה בו תעריף והטבה נקבעים לפי כמות שימושים מכל סוג שהוא במחזור חיוב, תתאפס הספירה במועד ביצוע כל שינוי (שינוי כולל גם החלפת תוכנית, שדרוג, העברת בעלות והסכמה לתקופת התחייבות חדשה). למניעת איפוס ספירת שימושים מומלץ לבצע שינוי כאמור בתחילת מחזור חיוב.  
 13. גביית דמי חיבור - בכל מקרה של הפסקת השירותים לבקשת המנוי, הפסקת שירותים או ניתוקם באופן זמני ביוזמתו, למעט ניתוק בשל תחזוקה, תהיה החברה רשאית לגבות מהמנוי דמי חיבור מחדש בהתאם ללוח התעריפים.
 14. לכל חיובי המנוי יתווסף מע"מ על פי הדין. בנוסף יחויב המנוי בתשלום מיסים, היטלים, אגרות ותשלומי חובה בקשר עם השירותים הניתנים לו על פי כל דין או הוראת רשות. במקרה בו המחירים בהסכם כבר כוללים מע"מ, אם ישתנה שיעור המע"מ - יחול השינוי על התעריפים בהתאם, בכפוף להוראות כל דין. החלת מס או שיעור מס חדש על מוצרים ושירותים הניתנים על ידינו לא ייחשבו כשינויי תעריף. שינוי שיעור המע"מ לא יחול במקרה שקיבלת חשבונית מס כדין על כל מחיר הציוד. 
 1. תשלומים
 1. המנוי יחויב בהתאם לפרטים המפורטים בטופס פרטי העסקה.
  1. החברה תחייב את חשבון הבנק אשר פרטיו מצוינים בבקשה לתשלום באמצעות הוראה לחיוב חשבון בנק ("הוראת הקבע"), שנחתמה על ידי הלקוח ואושרה על ידי החברה, או את כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו לחברה, לפי העניין, לא לפני מועד הפירעון הנקוב בחשבון. ההסכם מותנה באישור אמצעי התשלום הנ"ל על ידי הבנק או חברת האשראי, וכל עוד לא יינתן האישור יתכן שהחברה תמנע מלספק את השירותים, כולם או חלקם או תוגבל גישת המנוי אליהם. אם לא אושרה או אם בוטלה הוראת הקבע, או אם חל שינוי אחר בפרטי אמצעי התשלום, על המנוי להודיע לחברה על כך ולדאוג באופן מידי לאמצעי תשלום חליפי. ככל שיבחר המנוי לשלם באמצעות כרטיס אשראי, עליו להודיע לחברה מידית אם בוטל כרטיס האשראי שברשותו ועל כל גניבה ו/או אובדן ו/או שימוש לרעה בכרטיס האשראי אשר באמצעותו מחויב המנוי. מובהר באת כי כל שינוי באמצעי תשלום כאמור יכול שיהיה כרוך בתשלום נוסף. 
 2. החברה רשאית לדרוש מהמנוי להמציא פיקדון או ערובה להבטחת התחייבויותיו לפי הסכם זה. אם התבקשו פיקדון או ערובה, המנוי מתחייב להעמידם לרשות החברה בפרק הזמן שתקצוב החברה לשם כך. כמו כן, עד שלא יימסר הפיקדון או הערובה (או אם יתברר לנו שהפיקדון או הערובה אינם בתוקף), יתכן ותוגבל גישת המנוי לשירותים, כולם או חלקם. 
 3. הפרת ההסכם מקנה רשות לחברה להיפרע מהפיקדון או לממש את הערובה בכפוף להוראת הדין והרישיון, לאחר הודעה מראש ובכתב. המנוי יישא בעלויות ובהוצאות הכרוכות בכך והחברה לא תישא באחריות לכל נזק הוצאה או הפסד שיגרם למנוי עקב פירעון הפיקדון או מימוש הערובה. 
 4. כל תשלום אשר לא יפרע עד המועד הקבוע בחשבון שהוצא למנוי ("החוב"), יישא הפרשי הצמדה וריבית בהתאם להגדרתם בסעיף 1 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, וזאת החל ממועד הפירעון הקבוע בחשבון ועד למועד התשלום המלא בפועל. במקרה של נקיטת הליכים משפטיים, יישא החוב הפרשי הצמדה וריבית פיגורים בהתאם לשיעור המירבי הקבוע בדין. בנוסף יחויב המנוי בעמלות בגין החזר הוראות קבע או כרטיסי אשראי בהם חויבה החברה על ידי תאגיד בנקאי או מנפיק כרטיסי חיוב, כתוצאה מאי התשלום על ידיו במועד (למעט אם הודיע 14 יום לפני תום מחזור החיוב כי אמצעי התשלום בוטל). כמו כן בחלוף 14 ימים מהמועד הקבוע לתשלום, יחויב גם בהוצאות אכיפת תשלום בסכום שיהא נקוב בלוח התעריפים במועד האכיפה. במקרה של אי תשלום מחמת סירוב הבנק או חברת כרטיסי האשראי לשלם חיוב שניתנה לחברה הרשאה לגבותו (שלא באשמת החברה), יחויב המנוי בהוצאות אכיפת התשלום מיידית.
 5. באם נאלצה החברה לנקוט בהליכים משפטיים לגביית חוב המנוי, יתווספו לחיוב המנוי כל ההוצאות הסבירות הכרוכות בפעולות שיינקטו לגביית החוב, לרבות משלוח מכתבי התראה החתומים על ידי עורכי דין של החברה או מטעמה. שכ"ט עו"ד בגין פעולות משפטיות שיינקטו יהיה בהתאם לשכר הטרחה הקבוע בכללי לשכת עורכי הדין כפי שיתוקן או יוחלף מעת לעת, ובלבד ששכר הטרחה המירבי בגין כל מכתבי ההתראה הנשלחים בגין אותו חוב לא יעלה על שילוש שכר הטרחה כאמור.  
 6. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, יחויב המנוי בחיובים ובהוצאות בהן תישא החברה במסגרת פעולות אכיפת התשלום או הטיפול המשפטי, לרבות פעולות מסירה ואיתור.   
 7. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות החברה לגבות, בנוסף לסכומים הנ"ל, הוצאות ו/או שכ"ט שייפסקו על ידי ערכאה שיפוטית ו/או שיוסכם עליהם במסגרת הסכם פשרה.  
 8. החברה תהיה רשאית להשתמש בכל אחד מאמצעי התשלום שסיפק לה המנוי לצורך גביית תשלומים בכל מסגרת התקשרות אחרת עם החברה.  
 9. באחריות המנוי לבדוק כל העתק חשבון, כל הודעה וכל מסמך שיישלחו או יימסרו לו באופן כלשהו, ולהמציא לחברה הערותיו בכתב תוך 21 יום מהתאריך בו נשלח המסמך.  
 1. הפסקת שימוש ביוזמת המנוי
 1. המנוי רשאי להודיע בכל עת על רצונו להפסיק אחד או יותר מן השירותים המסופקים על ידי החברה, באמצעות פניה למוקד השירות. בפנייה שכזאת יצרף המנוי שם מלא, מספר זהות/פרטי תאגיד/שם מנוי (user name), מספר טלפון וכן 4 ספרות אחרונות של אמצעי התשלום.
 2. החברה תפסיק את אספקת השירותים לבקשת המנוי, בהתאם להוראות תנאי ההתקשרות ולהוראות הדין והרישיון, רק לאחר שווידאה אמינות הבקשה, עד המועד שננקב בבקשה להפסקת התקשרות, ואם לא ננקב מועד - תוך שני ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה. כנאמר לעיל אין בהפסקת השירותים כדי לגרוע מחובות תשלומי חובות, ואם ההסכם כלל תקופת התחייבות מינימלית (ובכפוף לכל דין), גם חיוב בתשלומים החלים עקב סיום מוקדם של העסקה או התכנית בהתאם לאמור בטופס פרטי העסקה ולתנאים אלה. 
 1. הפסקת שימוש או ניתוק ביוזמת החברה
 1. החברה רשאית להפסיק לספק אי אילו מהשירותים המסופקים על פי ההסכם בכפוף להוראות הדין והרישיון.
 2. החברה רשאית להפסיק לספק את השירותים או לנתקם באופן זמני, כולם או מקצתם, לאחר שניתנה למנוי הודעה מוקדמת על כך בכתב, 10 ימי עבודה לפחות לפני מועד הפסקת השירותים או ניתוקם הזמני, תוך שמתאפשר למנוי, תוך זמן סביר, לתקן את המעשה או המחדל שבגינו יופסקו או ינותקו השירותים, וזאת בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. אי-תשלום חוב בעד השירותים שהתקבלו מהחברה במועד אשר נקבע לכך על-פי ההסכם;
   2. אם יופר תנאי מהותי בהסכם.
   3. אם יתברר כי מתקן בזק שבחצר המנוי או השימוש שנעשה בשירותים גורם להפרעה במתן שירותים למנויים אחרים או להפרעה לפעילות הרשת.
 1. על אף האמור לעיל, החברה רשאית לנתק את השירותים באופן זמני וללא הודעה מוקדמת במקרים הבאים:
  1. אם לא יפרעו חובות המנוי בפעם השלישית בתוך תקופת 12 חודשים במועד שנקבע לכך בהסכם;
  2. אם קיים חשש סביר למעשה הונאה (כלפי החברה או צד שלישי) באמצעות ציוד הקצה או באמצעות מאפייניו;
  3. אם יתברר כי המנוי צורך שירות בכמות חריגה יחסית למנויים מאותה התכנית (לעניין זה, צריכה חריגה הינה פי 3 או יותר  מהצריכה הממוצעת למנויים בעלי מאפיינים דומים למנוי), והכל לאחר שמוקד השירות של החברה יפנה באופן ישירות למנוי, ולא יתקבל הסבר סביר לחריגה האמורה;
  4. אם נעשה שימוש שלא כדין בציוד הקצה על ידי המנוי או ברשותו. 
  5. בהתאם להוראות הרישיון או הוראות כל דין. 
 2. החברה רשאית לנתק או להגביל את השירותים באופן זמני, כולם או חלקם, לצורך פעולות חיוניות של תחזוקה או הקמה של הרשת ("ניתוק בשל תחזוקה"), ובלבד שתימסר ללקוח הודעה מוקדמת לפחות ארבעה ימים קודם הניתוק לרבות באמצעות כלי התקשורת הציבוריים, משך זמן הניתוק לא יעלה על 10 שעות ברציפות, ומספר הניתוקים לא יעלה על 3 ניתוקים בשנה. יחד עם זאת, החברה רשאית לנתק את השירותים, כולם או חלקם, אף ללא מתן הודעה מוקדמת, אם משך זמן הניתוק בשל תחזוקה אינו עולה על חצי שעה, או  במקרה בו הניתוק בשל תחזוקה נעשה בין השעות 24:00 במוצאי שבת לבין 05:00 בבוקר יום ראשון שלמחרת, או אם הניתוק בשל תחזוקה נדרש באופן דחוף, לצורך ביצוע פעולות חיוניות ומידיות.
 1. פטור מאחריות; הגבלת אחריות 
 1. החברה, עובדיה וכל הבאים מטעמה, לא יישאו באחריות לנזק שנגרם: עקב אי אספקת שירותי בזק (לרבות שירותים) ו/או שירותים נלווים ו/או משלימים, השהייתם, הגבלתם או הפסקתם, הנובעים מפעולה מכוונת של החברה ככל שזו דרושה לשם ביצוע פעולת בזק או מתן שירות בזק;
 2. עקב טעות במתן שירות בזק (לרבות השירותים(, טעות במסר בזק או השמטה ממנו, אי מסירת מסר בזק או איחור במסירתו, או מסירת מסר בזק למען בלתי נכון;
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה, עובדיה וכל הבאים מטעמה, לא יישאו באחריות בנזיקין אלא :
 4. לנזק ישיר שנגרם עקב הגבלת שירות בזק (לרבות השירותים( או הפסקתו;
 5. לנזק הנובע מפעולה מכוונת או מרשלנות חמורה של החברה, עובדיה או הבאים מטעמה.
 6. רשת האינטרנט אינה בשליטת החברה והחברה אינה נותנת כל מצג מפורש או משתמע באשר לרשת  האינטרנט או באשר לכל תוכן, מידע, מוצר, אתר ו/או שירות הניתנים באמצעות רשת האינטרנט ו/או באשר להתאמת השירותים לשימוש מסוים באמצעות רשת האינטרנט.
 7. השירותים תלויים בצדדים שלישיים (כגון ספק תשתית וספקי מידע ושירות נוספים, לרבות יצרני תוכנות אבטחת מידע כדוגמת תוכנת Wall Fire, יצרני מודמים ונתבים, וכדומה) והחברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תישא בכל נזק / אובדן / הוצאה שיגרמו בשל כך, לרבות עקב התקנת ו/או חיבור ציוד ו/או תשתית של ו/או על-ידי צד שלישי, פעילות הציוד ו/או התשתית, תעריפי צד שלישי ואיכות שירותיו.
 8. בכל מקרה שבו יוסכם בין המנוי לחברה על רכישת חלק מהשירותים ע"י המנוי באופן עצמאי וישיר מצדדים שלישיים (תשתית, ציוד קצה וכו'), יהיה השירות הנרכש מהצד השלישי באחריותו הבלעדית של המנוי, לרבות הזמנתו, תשלומים עבורו, כמו גם התאמתו לשירות שמספקת החברה. במקרה שכזה לא תהיה החברה אחראית לכל נזק שיגרם למנוי, לרבות ירידה במהירות הגלישה והעדר גישה לשירות. 
 9. החברה אינה אחראית לנזקים הקשורים ברשת הבזק, רשת האינטרנט ובציוד של המנוי.
 10. המידע והנתונים המועברים במסגרת השירותים אינם מאובטחים והחברה אינה אחראית לאבטחתם ו/או  לכל נזק / אובדן / הוצאה שיגרמו כתוצאה מכך. מנוי המשתמש אחראי בלעדית לאבטחת והגנת המידע המצוי במערכותיו ו/או בציודו והחברה אינה אחראית לנזק / אובדן / הוצאה שיגרמו עקב העדר אבטחה / הגנה כאמור, לרבות עקב חדירה של גורמים לא מורשים למערכות וציוד המנוי.. 
 11. החברה אינה אחראית לתקינות ו/או שמישות ציוד החומרה ו/או תוכנות התקשורת באמצעותם עושה המנוי שימוש בשירותים. 
 12. החברה אינה אחראית לנזקים הנובעים מהפצת וירוסי מחשב ו/או תוכנות רוגלה ו/או סוסים טרויאניים ו/או תוכנות זדוניות אחרות ו/או "דואר זבל" [ספאם.[
 13. החברה אינה אחראית לנזקים, מכל סוג שהוא, הנובעים מחשיפה לתכנים, מכל סוג שהוא, באמצעות רשת האינטרנט.
 14. החברה אינה אחראית לתוכן, מסרים ועיצוב אתרים, לרבות למסרים המועברים מהאתרים האמורים ואליהם ואינה אחראית לכל אובדן / הוצאה / נזק שיגרמו כתוצאה מאתרים אלה לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין רוחני ובכלל זה הפרת זכות יוצרים, סימן מסחר, סוד מסחרי, פטנט מדגם ו/או עקב פגיעה בפרטיות. 
 15. למען הסר ספק, החברה אינה אחראית לפגיעה בזכויות קניין רוחני כלשהן לרבות סימן מסחר (לרבות שמות מתחם) וסוד מסחרי ביחס לזכות השימוש המוענקת בשמות מתחם וכתובות דואר אלקטרוני.
 16. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מכל חסינות שהוענקה ו/או תוענק לחברה על-פי כל דין.
 1. אחראי לטיפול בתלונות הציבור 
 1. החברה מינתה אחראי לטיפול בתלונות הציבור (להלן: "אחראי לתלונות הציבור") שתפקידיו הם לברר תלונות של מנויים, לרבות מי שמבקש לקבל את השירותים, בנוגע לשירותים, וכן לברר תלונות של מנויים בנוגע לחשבונות שהגישה החברה ולהכריע בהן. 
 2. האחראי לתלונות הציבור ישיב בכתב לתלונות כאמור שהתקבלו בכתב. האחראי לתלונות הציבור פועל על-פי מדיניות החברה והחברה מעניקה לו את כל הסיוע הנדרש לו למילוי תפקידו.
 3. מנוי  יהיה רשאי להגיש תלונה כאמור לאחראי תלונות הציבור ובלבד שהתלונה תשלח אליו באחד מן האמצעים הבאים:

דואר אלקטרוני : tlunot-zibur@noorcom.net

בדואר: נורקום תקשורת , החרושת 8, אור יהודה  6037576 

 1. כל חילוקי דעות שיתגלעו בין החברה לבין המנוי, בכל הנוגע לפירושו או לביצועו של הסכם התקשרות זה, יועברו לבירור אל האחראי לתלונות הציבור.
 2. מובהר בזאת, כי אין בפניה אל האחראי לתלונות הציבור כאמור בסעיף 6.3 לעיל, כדי למנוע ממנוי או מהחברה להביא את  עניינם מלכתחילה בפני בית משפט מוסמך, או כדי לגרוע מסמכות החברה לפעול על-פי הוראות רישיונה לעניין הפסקת השירותים או ניתוקם בשל הפרת תנאי ההתקשרות.
 1. הפרות
  1. סעיפים 2,3,7,8 מהווים סעיפים יסודיים שהפרתם מקנה לצדדים את כלל התרופות המוקנות בחוק. 

 

תודה שבחרתם בנורקום תקשורת בע״מ לאספקת שירות האינטרנט שלכם.

מתחברים לעתיד. מתחברים לאינטרנט מהיר.